Studii universitare de licență

Rezultate finale admitere licență

Calendar admitere            Locuri licență          Dosarul candidatului

Calendarul concursului de Admitere Licență 2017

Sesiunea IULIE

 • înscrierea candidaților: 10-28 iulie
 • afișarea rezultat admitere: 31 iulie
 • termen limită acte în original: 7 septembrie
 • afișare rezultat final admitere: 8 septembrie

Sesiunea SEPTEMBRIE

 • înscrierea candidaților: 11-15 septembrie
 • afișarea rezultat admitere: 16 septembrie
 • termen limită acte în original: 18 septembrie
 • afișare rezultat final admitere: 19 septembrie

Alte informații:

Cifra de școlarizare aprobată în Consiliul de Administrație al UTI

Înscrierile se fac în clădirea rectoratului Universității Tehnice Gheorghe Asachi Iași, în AMFITEATRUL T2.

Programul de înscrieri la licență: Luni-vineri: 9:00 – 16:00; Sâmbăta: 9:00 – 13:00.

Modalitate admitere – CONCURS PE BAZĂ DE DOSAR

Media generală de admitere (MA) se stabilește astfel:

Media Admitere = Media bacalaureat

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

Nota obținută la Matematică în cadrul examenului de bacalaureat

TAXA ANUALĂ PENTRU LOCURILE CU TAXĂ – 2000 LEI (se poate plăti în două rate)

Condiţii speciale

Sunt scutiți de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic; copiii orfani de ambii părinti; candidații proveniți de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaților din cadrul Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași (Scutirea se acordă o singură dată numai la o instituție de învățământ superior de stat).

Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidați.

Dosarul candidatului

 1. Dosar plic;
 2. Cerere tipizată de înscriere (pdf) – la comisia de înscriere;
 3. Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta –  în original sau în copie conformă cu originalul;
 4. Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – în original sau în copie conformă cu originalul;
 5. Certificatul de naștere – copie conformă cu originalul;
 6. Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
 7. Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
 8. Adeverință medicală tip – în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;
 9. Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
 10. Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie conformă cu originalul, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 11. Două fotografii color, 3 x 4 cm;
 12. Taxa de înscriere – 100 lei.

Pentru absolvenții 2017

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie conformă cu originalul, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Arhivă 2011 - 2016